W wyniku zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem wykorzystywane przez lata schematy transakcji nie będą już tak opłacalne podatkowo jak dotąd. Znowelizowana umowa ma zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników już od początku 2013 roku - mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, radca prawny w kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office.
Reklama
Co zmienia się w opodatkowaniu dochodów osiąganych przez polskich podatników na Cyprze?
Istotna zmiana dotyczy zwłaszcza opodatkowania polskich rezydentów podatkowych będących udziałowcami lub dyrektorami w spółkach z siedzibą na Cyprze. Dotychczas polscy rezydenci mogli cieszyć się klauzulą tax sparing, która polegała na tym, że można było odliczyć podatek, który tylko hipotetycznie mógł być pobrany na Cyprze. Innymi słowy, nawet podatek, który faktycznie nie był tam płacony (ale na podstawie umowy mógłby być pobrany), był odliczany od polskiego zobowiązania podatkowego. W konsekwencji polski rezydent podatkowy, który był udziałowcem cypryjskiej spółki, płacił niższy podatek z tytułu dywidendy (podatek w Polsce wynosi 19 proc., ale można było od niego odliczyć hipotetyczny podatek cypryjski w wysokości 10 proc.). Natomiast polski rezydent, który był dyrektorem w cypryjskiej spółce, w ogóle nie płacił podatku od otrzymywanego z niej wynagrodzenia.
Od początku 2013 roku taka optymalizacja nie jest już możliwa?
Nie jest, ponieważ do umowy wprowadzono zmiany. Po pierwsze, wynagrodzenie dyrektora będzie opodatkowane tylko w państwie jego rezydencji. Czyli polski rezydent będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce i zapłaci podatek według polskiej skali podatkowej. Po drugie, odliczeniu od polskiego podatku będzie podlegał tylko podatek faktycznie zapłacony na Cyprze. W konsekwencji nastąpi usunięcie fikcyjnego podatku do odliczenia i w praktyce dywidenda wypłacana osobie fizycznej – polskiemu rezydentowi – będzie podlegała w całości opodatkowaniu w Polsce według stawki 19 proc.
Warto również wspomnieć, że umowa po zmianach rozszerza klauzulę dotyczącą wymiany informacji w sprawach podatkowych między rządem polskim a cypryjskim.
Czy oznacza to, że Cypr przestał być już rajem dla polskich podatników?
Zmiana umowy nie jest równoznaczna z całkowitym wykluczeniem Cypru z listy krajów o korzystnych systemach podatkowych. Nadal dostępne będzie zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych osiąganych na Cyprze. Umowa z Cyprem jako jedna z niewielu nie zawiera klauzuli nieruchomościowej. Zgodnie z nią zyski z przeniesienia własności udziałów (akcji) lub innych praw w spółce, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w drugim państwie (Polsce), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (Polsce). Przy braku tej klauzuli w przypadku sprzedaży przez spółkę cypryjską udziałów w polskich spółkach nieruchomościowych podatek nie wystąpi.
Warto też pamietać, że Cypr oferuje także inne korzystne rozwiązania podatkowe, m.in. dotyczące opodatkowania zysków z tytułu własności intelektualnej oraz zwolnienia z opodatkowania trustów. Dla podatników z innych krajów Cypr od początku 2013 r. będzie bardziej opłacalny. Na przykład Rosja usunęła Cypr z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.