Ośrodki wypoczynkowe z czasów PRL okres świetności przeważnie mają za sobą. Kłopoty finansowe sprawiają, że miewają problemy nawet z zapłatą podatku od nieruchomości. Taki przykład zgłosił nam czytelnik. Ośrodek zajmuje wielohektarową działkę, składa się z trzech budynków i działa jedynie przez cztery miesiące w roku, bo tylko wtedy może liczyć na turystów.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatek od nieruchomości trzeba zaś płacić za cały rok. Kwota jest na tyle wysoka, że sprawia właścicielowi problemy, utrudniając utrzymanie ośrodka czy jego modernizację. Jak wskazuje czytelnik, gmina chciałaby zwolnić tę nieruchomość z podatku, ale nie wie, czy może to zrobić.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jednostka samorządowa nie może zwolnić z podatku właściciela nieruchomości. Rada gminy ma prawo uchwalić preferencje podatkowe, ale zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy mogą to być jedynie zwolnienia przedmiotowe. Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, oznacza to, że nie mogą być one kierowane do konkretnych podmiotów.

– Nie jest zatem możliwe uchwalenie przez radę gminy zwolnienia z podatku jednego ośrodka wczasowego czy też wprowadzenie dla niego niższej stawki podatkowej – podkreśla ekspert.

Nasz rozmówca wyjaśnia, że zgodnie z przepisami preferencja może dotyczyć jedynie określonego przedmiotu opodatkowania (grunty, budynki i ich części, budowle i ich części). Może być on skonkretyzowany przez wskazanie jakichś cech szczególnych, np. sposobu wykorzystywania. Dlatego możliwe jest zwolnienie z podatku od nieruchomości np. budynków i ich części oraz gruntów związanych z działalnością turystyczno-wypoczynkową. W ocenie Rafała Dowgiera uchwała powinna przy tym precyzować, jak rozumieć ten rodzaj działalności, np. poprzez odwołanie się do Polskiej Klasyfikacji Działalności. Takie zwolnienie nie będzie miało indywidualnego charakteru. Może objąć również inne podmioty niż ośrodek wczasowy, który docelowo miał ze zwolnienia korzystać.

Ekspert zwraca również uwagę, że preferencje powinny być wprowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, bo – zgodnie z przepisami wspólnotowymi – zwolnienie z podatku jest za nią uważane. Oznacza to określone obowiązki zarówno na etapie podjęcia uchwały, jak i stosowania zwolnienia. Projekt uchwały trzeba np. przedłożyć do zaopiniowania prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z kolei jeśli ośrodek nie jest w stanie zapłacić podatku i powstanie zaległość, to organ podatkowy, czyli wójt gminy, może udzielić ulg w spłacie zobowiązań.

– W grę wchodzi przede wszystkim umorzenie zaległości podatkowej w całości lub w części – radzi Rafał Dowgier. Zatem jeśli podatnik, który prowadzi ośrodek, nie jest w stanie regulować należności podatkowej, po upływie terminu jej płatności może złożyć wniosek o umorzenie zaległości. W przypadku przedsiębiorstw również jest to uznawane za pomoc publiczną, a więc trzeba spełnić określone wymogi przed udzieleniem ulgi.

Samorząd nie może zwolnić z podatku właściciela nieruchomości. Rada gminy ma prawo uchwalić preferencje podatkowe, ale mogą to być jedynie zwolnienia przedmiotowe