Ulga w formie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty nabytych nowych technologii przepada w trzech sytuacjach – gdy mają one miejsce w ciągu trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano ewidencji nowych technologii. Istnieje także limit kwoty odliczeń.

Decydując się na udoskonalenie wytwarzanych produktów bądź usług poprzez wdrożenie nowych technologii, warto pamiętać, iż istnieje możliwość odliczenia od podatku wartości nabycia takich technologii. Możliwość tę można jednak stracić.
Ulga może przysługiwać, gdy przedmiotem nabycia jest nowa technologia rozumiana jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, dzięki której dojdzie do wytworzenia udoskonalonych lub nowych produktów bądź usług. Ponadto, nie może ona być stosowana na świecie dłużej niż przez ostatnie pięć lat.

Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii posiada przedsiębiorca, który działalności gospodarczej nie prowadzi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i nie prowadził jej też w owej strefie w roku poprzednim.

Odliczenie do 50%

Przedsiębiorca odlicza kwotę nabytych nowych technologii tylko do czasu, aż kwota odliczenia przekroczy 50% wydatków poniesionych na nabycie w wartości początkowej, w części, w jakiej kwota została zapłacona. Ulga wygasa po przekroczeniu owego pułapu.

Dodatkowo, mając na uwadze także zasadę ogólną odliczeń, kwota odliczeń z tytułu wszystkich przysługujących podatnikowi ulg nie może być większa od wysokości kwoty dochodu, jaki przedsiębiorca uzyskał z prowadzonej działalności.

Pierwsze trzy lata korzystania z ulgi

Przedsiębiorca straci ulgę na nabycie nowych technologii, jeżeli w ciągu trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nowa technologia została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dojdzie do jednej z niżej wymienionych sytuacji:
- udzieli prawa do nowej technologii w całości lub w części innym podmiotom (ale nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych)
- przedsiębiorca otrzyma zwrot wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w jakiejkolwiek formie,
- albo jeśli przedsiębiorca ogłosi upadłość, a majątek postawiony zostanie w stan likwidacji lub ulegnie likwidacji.
Po zaistnieniu jednej z powyższych sytuacji, przedsiębiorca musi przy przygotowywaniu zeznania podatkowego powiększyć podstawę opodatkowania o wartość odliczeń dotyczących nowych technologii. Jeśli w zeznaniu wykazywana jest strata, należy ją o ową kwotę zmniejszyć.Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care