Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nakazują zapłatę podatku od wszelkich przysporzeń majątkowych, z wyjątkiem tych, które wprost z obciążeń fiskalnych zostały zwolnione. W katalogu zwolnień określonym w art. 21 ustawy o PIT nie znajdziemy zwolnienia dla refundacji zabiegów in vitro. Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, tłumaczy jednak, że przyjęty przez miasto program zdrowotny „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014” realizowany jest na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. 4 tej ustawy wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu ofert. Z podmiotami (klinikami), które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną wyłonione, są podpisywane umowy.

– Środki finansowe przeznaczone na realizację programu nie są więc przekazywane bezpośrednio osobom fizycznym, ale podmiotom leczniczym w formie dotacji, które z kolei zwolnione są z podatku dochodowego – mówi Włodzimierz Tutaj.

Joanna Litwińska, konsultant podatkowy w ECDDP, wskazuje, że wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje – w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.