Skarżącym był radca prawny, który świadczy usługi w ramach spółki komandytowej, w tym usługi pomocy prawnej z urzędu. W związku z taką pomocą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w odrębnych przepisach wraz z podatkiem od towarów i usług. Pieniądze wypłacają sądy na podstawie faktur VAT wystawianych przez spółkę komandytową. Sądy pobierają również podatek dochodowy od osób fizycznych. Praca w spółce jest jedyną formą prowadzenia działalności przez radcę. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować jego przychody. W jego ocenie przychód z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu należy uznać za przychód z działalności gospodarczej. Organy podatkowe uznały z kolei, że jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście. Od tego, do jakiego źródła zaliczane są przychody, zależą obowiązki sądu wypłacającego należność.

WSA orzekł, że skoro skarżący wykonuje zawód radcy prawnego jedynie w ramach spółki, to nie można przyjąć, że przychód z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Kwalifikuje się on do przychodów z działalności gospodarczej, w związku z czym sąd wypłacający wynagrodzenie nie powinien pobierać podatku.

Sąd uzasadnił, że decydujące znaczenie dla oceny przychodów z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu ma to, czy mieszczą się one w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Zdaniem WSA – nie mieszczą się, ponieważ w art. 13 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opisującym źródło przychodów w postaci działalności wykonywanej osobiście, mówi się o przychodach osób, którym organ władzy lub administracji zlecił wykonanie pewnych czynności. W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu sąd niczego nie zleca. O tym, jakie czynności wykona radca, decyduje nie sąd, a tylko osoba, na rzecz której ma być świadczona pomoc, stan sprawy oraz obowiązujące przepisy. Wyrok jest nieprawomocny.

Ważne

Zdaniem WSA przychody z tytułu świadczenia pomocy prawnej nie mieszczą się w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 listopada 2012 r., sygn.akt I SA/Gl 374/12.