W decyzji wymiarowej dotyczącej VAT ustala się tylko wysokość zobowiązania albo zwrotu podatku. Jednak określenie wysokości odsetek i sposobu ich liczenia też leży w zakresie tego postępowania.
Organy podatkowe przed wydaniem decyzji wymiarowej dotyczącej podatku od towarów i usług wydały decyzję o zabezpieczeniu na majątku podatnika VAT. Twierdziły bowiem, że istnieją podstawy, aby przypuszczać, że podatnik nie wykona zobowiązania, bo wystąpił m.in. o ulgę w zapłacie VAT. Podatnik uważał, że organy podatkowe nie miały podstaw do zabezpieczenia na majątku. Sprawa trafiła do sądu, ale sąd ją umorzył. Organ sam o to wniósł, ponieważ wydał już decyzję w sprawie wysokości zwrotu podatku. WSA umorzył więc sprawę. Uzasadnił, że zgodnie z art. 33 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. Sąd przypomniał, że decyzja o zabezpieczeniu jest tymczasowa i ma służyć zagwarantowaniu środków na zaspokojenie należności podatkowych, których wielkość na tym etapie postępowania nie jest jeszcze znana.
Jak wskazuje Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, skarżący nie zgadzał się również z wyliczoną w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną wysokością odsetek od zaległości podatkowej. Wskazał przede wszystkim, że organy nie uwzględniły tzw. okresów nieodsetkowych wynikających z art. 54 par. 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem odsetek za zwłokę nie nalicza się m.in. za okres zabezpieczenia – od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych.
Mirosław Siwiński wyjaśnia, że sąd, uzasadniając ustnie wyrok, przyznał, że wprawdzie w postępowaniu wymiarowym w przypadku podatku od towarów i usług nie ustala się obecnie wysokości zaległości wraz z odsetkami na dzień wydania decyzji wymiarowej (a tylko wysokość zobowiązania podatkowego albo zwrotu podatku), to jednak określenie wysokości odsetek i sposobu ich liczenia nadal leży w zakresie tego postępowania i organu go prowadzącego.
– Pod tym względem orzeczenie to ma bardzo istotne znaczenie – przyznaje nasz rozmówca. Jak wyjaśnia, dotychczas podatnicy mogli się dowiedzieć tego, w jaki sposób organ podatkowy wyliczył odsetki oraz jakie okresy nieodsetkowe przyjął, dopiero na etapie egzekucji należności. Natomiast sąd wyjaśnił, że podatnik może żądać informacji na ten temat od organu dokonującego wymiaru podatku i ewentualnie odwoływać się od informacji. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 20 listopada 2012 r., sygn.akt I SA/Łd 1224/12