Od 2014 roku nie wszystkie podmioty posiadające spółki zależne będą musiały sporządzać sprawozdania skonsolidowane. Takie ułatwienie przewiduje zmiana wprowadzona w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Dawid Napierała, menedżer w zespole audytu Grant Thornton, wyjaśnia, że zmiana dotyczy podmiotów inwestycyjnych (np. spółki czy fundusze), które nabywają udziały jednostek wyłącznie dla osiągania zysków ze zmiany ich cen rynkowych.
– Obecnie niezależnie od celu inwestycji inwestor, który posiada ponad 50 proc. głosów, musi dokonać pełnej konsolidacji – twierdzi nasz rozmówca. W konsekwencji skonsolidowane sprawozdanie podmiotu inwestycyjnego nie zawiera informacji o wartości rynkowej udziałów ani rentowności inwestycji.
Dawid Napierała stwierdził, że powszechna jest opinia, iż w takich przypadkach sprawozdanie finansowe nie dostarcza przydatnych informacji i niepotrzebnie zaburza obraz jednostki i jej wyników finansowych.
Po wejściu z życie zmian inwestycje takie będą wyceniane w wartości godziwej, a skutki ich przeceny zostaną ujęte bezpośrednio w wyniku finansowym.
Definicja
Podmiot inwestycyjny to jednostka, która:
● uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów w celu świadczenia tym inwestorom usług zarządzania inwestycjami,
● zobowiązuje się wobec inwestorów, że jej celem biznesowym jest inwestowanie środków wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotu ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend,
● dokonuje pomiaru i oceny dochodowości swych inwestycji na podstawie wartości godziwej.