Jeśli podatnik nie ma pieniędzy na zapłatę zaległych podatków, to powinien się zwrócić do pomocy społecznej. Urząd skarbowy nie musi umorzyć zaległości podatkowych, jeśli podatnik ma minimalny dochód, a przy tym jest na utrzymaniu córki. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, któremu bank spółdzielczy umorzył odsetki od zaciągniętego na początku lat 90. kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Jednak za umorzone odsetki bankowe urząd skarbowy upomniał się o podatek. Wyliczył, że wynosi on 72 tys. zł.
Podatnik nie miał z czego go zapłacić, ponieważ od ponad 10 lat nie prowadzi już biznesu, a jedynym jego bieżącym dochodem jest świadczenie przedemerytalne, które ponadto jest obciążone alimentami. W związku z tym złożył w urzędzie skarbowym wniosek o umorzenie 72 tys. zł podatku do zapłaty wraz z narosłymi odsetkami.
Z pisma wynikało, że znajduje się on w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ po potrąceniu alimentów zostaje mu miesięcznie niespełna 100 zł do dyspozycji.
Gdyby nie pomoc córki, u której mieszka, nie byłby w stanie utrzymać się przy życiu.
Izba skarbowa nie dostrzegła jednak podstaw do umorzenia zaległości podatkowej. Według organu podatnik posiada stałe źródło dochodu i korzysta z pomocy rodziny. Tym samym przez zapłatę zaległości podatkowej nie zostanie pozbawiony jakiegokolwiek dochodu.
W ocenie fiskusa, o ile nie jest możliwe, aby jednorazowo uregulował zaległość, to możliwe jest jednak prowadzenie egzekucji. Ponadto gdyby organ podatkowy zrezygnował z odzyskania zaległości, stanowiących dochód budżetu państwa, z którego realizowane są cele społeczne, to byłoby to sprzeczne z interesem publicznym.
NSA, oddalając skargę kasacyjną podatnika, przyznał rację izbie skarbowej. Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala podkreśliła, że nawet jeśli miesięczny dochód jest minimalny, to zawsze jest to jakiś dochód, a poza tym podatnikowi pomaga córka.
Według sądu może on również skorzystać z pomocy społecznej, tym bardziej, że jest w podeszłym wieku i ma problemy zdrowotne. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 października 2012 r. sygn. akt II FSK 511/11.