Spór dotyczył firmy słowackiej, ale wczorajsze rozstrzygnięcie Trybunału ma wpływ również na polskich podatników.

Spółka ze Słowacji sprowadziła z Ukrainy półprodukty stalowe (zwoje walcowane na gorąco) i sprzedała je przedsiębiorstwu Profitube. Zwoje były składowane w składzie celnym wykorzystywanym przez Profitube i zostały objęte procedurą składu celnego (procedura 1). Następnie zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń (procedura 2) w tym samym składzie. Zostały przetworzone w kształtowniki stalowe. Profitube sprzedało je innemu przedsiębiorcy, a towary zostały ponownie objęte procedurą składu celnego. Profitube, czyli skarżący, uznało że sprzedaż nie jest objęta VAT, ponieważ towary nie zostały wprowadzone na teren Unii Europejskiej. Istota sporu sprowadzała się więc do rozstrzygnięcia, czy w opisanej sytuacji sprzedaż trzeba było opodatkować VAT.

Trybunał orzekł, że tak – na mocy art. 2 VI dyrektywy VAT (obecnie zastąpiła ją dyrektywa 112). Sprzedaż nie będzie jednak opodatkowana, jeśli państwo członkowskie wprowadziło w swoich przepisach zwolnienie z podatku, a więc skorzystało z możliwości, które daje art. 16 ust. 1 dyrektywy. Przepis ten pozwala państwom członkowskim wprowadzić środek specjalny, a więc przykładowo zwolnić z podatku od towarów i usług dostawy towarów po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

Jak wyjaśnia Jakub Makarewicz, starszy konsultant w Grant Thornton, Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że składy celne nie mają statusu eksterytorialnego, a dostawy towarów w nich realizowane są transakcjami o statusie krajowym.

Jeśli państwo członkowskie skorzystało z możliwości, które daje art. 16 ust. 1 dyrektywy i wprowadziło do przepisów krajowych o VAT zwolnienie z podatku, to sprzedaż towarów w składzie celnym będzie zwolniona

Ekspert tłumaczy, że w Polsce były podobne wątpliwości. Dotyczyły tego, czy dostawa towaru ze składu celnego do kraju trzeciego stanowi eksport.

– Jak wynika z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 300/09, towar objęty procedurą składu celnego nie jest wprowadzany na obszar celny UE, a skoro tak, to jego wywóz nie stanowi eksportu – stwierdza Jakub Makarewicz.

– Natomiast – dodaje – kierując się wyrokiem TSUE, wywóz towaru do kraju trzeciego (przy spełnieniu warunków wskazanych w ustawie) należałoby traktować jako eksport. Co więcej, nasz rozmówca przyznaje, że stanowisko takie potwierdził już wcześniej dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (sygn. IPTPP2/443-277/12-4/AW).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube.