Zwolnienia w PIT dotyczą tylko osób wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie. Do takich nie można zaliczyć zarządzających wspólnotami.
Wynagrodzenia oraz inne świadczenia (w tym zwane dietami) otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej są przychodami z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Problem sprowadza się do tego, że zdaniem członków zarządu wspólnot mieszkaniowych wypłacane im kwoty z racji pełnionych funkcji są dietami otrzymywanymi przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. I jako takie są wolne od PIT – do wysokości 2280 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT).
Odmiennego zdania są natomiast organy podatkowe, które zgodnie dowodzą, że osoby te nie pełnią takich obowiązków (por. m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 września 2012 r. sygn. IPTPB2/415-423/12-3/KR).
Pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich obejmuje czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych (wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora). Obowiązki społeczne pełni również osoba uczestnicząca w pracach instytucji (np. samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności (w ramach usług świadczonych niezarobkowo). Do pojęcia pełnienia obowiązków społecznych zalicza się także prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową oraz pełnienie określonych funkcji w organizacjach pozarządowych.
Członków zarządu nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową stosunek pracy ani umowa-zlecenia (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich. Pełnienie funkcji członka zarządu nie ma bowiem przymiotów działalności społecznej (por. wyrok NSA z 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1908/10). Przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Z tego względu należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł.
Pełnienie funkcji członka zarządu nie ma przymiotów działalności społecznej