Po zmianach biura rachunkowe, biegli rewidenci i doradcy podatkowi nadal będą musieli wykupywać OC, jednak stanie się ono droższe.
Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy dziś przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe, biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Jeśli osoby te nie wykupią polisy, grozi im np. postępowanie dyscyplinarne i utrata prawa wykonywania zawodu, a w przypadku biur rachunkowych nawet kara grzywny albo ograniczenia wolności. Po deregulacji zawodu obowiązek posiadania ubezpieczenia OC pozostanie. Jednak podmioty prowadzące usługi księgowe i doradztwa podatkowego bez uprawnień nie będą podlegały postępowaniu dyscyplinarnemu.
Ubezpieczenia księgowych, doradców i biegłych rewidentów / DGP
Obowiązkowa polisa OC po deregulacji to dobra wiadomość dla klientów, ponieważ będą mogli domagać się wypłaty odszkodowań w przypadku błędów. Jest to jednak zła wiadomość dla osób, które będą chciały świadczyć usługi księgowe czy doradcze. Będą bowiem musiały wykupić ubezpieczenie, a cena składki może być wyższa niż obecnie.

Wzrost ryzyka i kosztów

– W naszej ocenie deregulacja zawodu doradcy podatkowego oznacza słabszą weryfikację osób przystępujących do tego zawodu – mówi Paweł Bogucki, dyrektor departamentu korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w HDI Asekuracja. Jest to ubezpieczyciel, który likwiduje szkody z polis ubezpieczeniowych doradców podatkowych.
Firma zakłada, że może zwiększyć się ryzyko wystąpienia szkody, ponieważ na rynku pojawi się większa liczby podmiotów o mniejszym przygotowaniu merytorycznym. Co więcej, Paweł Bogucki zwraca uwagę, że ubezpieczyciele nie mają takich możliwości weryfikacji wiedzy i jakości, jakie mają obecnie samorządy zawodowe.
– Tym samym w związku z potencjalnym ryzykiem wzrostu szkodowości należy odpowiednio skorygować koszt ubezpieczenia – stwierdza Paweł Bogucki.
Sylwia Kozłowska, dyrektor departamentu odpowiedzialności cywilnej Gras Savoye Polska, firmy likwidującej szkody spowodowane przez księgowych, potwierdza, że deregulacja w każdym z zawodów może prowadzić do podwyższenia składek ubezpieczeń. Tłumaczy, że ubezpieczyciele będą się obawiać obniżenia jakości świadczonych usług, ponieważ wykonywanie czynności zawodowych nie będzie uzależnione od spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji.
Obniżenia jakości usług i w efekcie wzrostu szkód spodziewają się po deregulacji również korporacje zawodowe.
– Jeśli ustawodawca dopuści do obniżenia wymogów wobec kandydatów na biegłych, a kluczowe egzaminy w toku szkolenia zastąpi zwykłym zaliczeniem przedmiotów podczas studiów – bez kontroli programów i jakości nauczania na tychże studiach – to istnieje ryzyko, że do zawodu wejdą ludzie słabiej przygotowani – ocenia Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Nie wszyscy obawiają się negatywnych skutków deregulacji. Dariusz Melaniuk z departamentu ubezpieczeń OC w Allianz Polska, kolejnego ubezpieczyciela księgowych, stwierdza, że firma na bieżąco analizuje zmiany w przepisach dotyczących wykonywania działalności biur rachunkowych, a ewentualne decyzje podejmie po ustaleniu ostatecznego brzmienia ustawy o deregulacji.Wysokość składki

Dariusz Melaniuk wyjaśnia, że obecnie cena obowiązkowej polisy OC biura rachunkowego jest uzależniona m.in. od wysokości sumy gwarancyjnej oraz wysokości przychodu osiąganego przez biuro rachunkowe, a także ewentualnej szkodowości w dotychczasowej działalności. W zależności od tych czynników może wynosić przeciętnie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
W przypadku doradców podatkowych stawki składek ubezpieczeń wynikają z tzw. umowy generalnej zawartej między Krajową Radą Doradców Podatkowych i Gerling Polska oraz TUiR Warta oraz aneksów do tej umowy. Obecnie zawieraniem umów ubezpieczenia w ramach umowy generalnej oraz likwidacją szkód zajmuje się HDI Asekuracja.
Teraz w przypadku minimalnej sumy gwarancyjnej, która wynosi 60 tys. zł, doradca musi zapłacić składkę roczną w wysokości 520 zł (chyba że korzysta ze zniżek za bezszkodowość, które nie mogą jednak przekroczyć 15 proc.). Doradca może również wykupić inne rodzaje ubezpieczeń: dodatkowe, nadwyżkowe, uzupełniające i odpowiedzialności karnej skarbowej, a składka uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej.
Niełatwe życie mają spółki audytorskie, którym pod koniec 2009 r. podwyższono minimalną sumę gwarancyjną z 45 tys. euro do 400 tys. euro. Gigantycznym wzrostom cen polis zapobiegło porozumienie, jakie samorząd biegłych rewidentów zawarł z ubezpieczycielami za pośrednictwem konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych. Dzięki temu mogą zawierać obowiązkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach – niższych od rynkowych taryf.

Mała szkodowość

Liczba postępowań, w których likwidowane są szkody wyrządzone przez księgowych, biegłych rewidentów czy doradców podatkowych, jest niewielka. Szkodowość jest jednym z elementów wpływających na wysokość składki za ubezpieczenie.
– Z informacji, które posiadamy od ubezpieczycieli, jednoznacznie wynika, że liczba odszkodowań jest znikoma, są to wręcz jednostkowe przypadki w skali roku – stwierdza Józef Król.
Ubezpieczyciele biegłych rewidentów oraz księgowych nie chcą jednak podzielić się dokładnymi danymi.
Takiego problemu nie widzi ubezpieczyciel doradców podatkowych i ich samorząd. W tym przypadku liczba zgłaszanych szkód nie przekracza 120 rocznie, a ponadto w ostatnich latach widać jej spadek. Obecnie likwidowanych jest 460 roszczeń z tytułu uchybień doradców podatkowych w sprawach z lat 2004 – 2012. W tym roku klienci doradców domagali się odszkodowań jedynie w 16 przypadkach.

Likwidacja szkody

Usługobiorca może zgłosić roszczenie bezpośrednio do doradcy podatkowego, prowadzącego księgi czy biegłego rewidenta, do ich ubezpieczyciela, a jeśli nie uda mu się dojść do porozumienia – pójść do sądu. W praktyce zwykle dochodzi do ugody między poszkodowanym klientem a ubezpieczycielem lub osobą, która wyrządziła szkodę.

Obowiązkowa polisa OC po deregulacji to dobra wiadomość dla klientów