Powstała wątpliwość, czy w związku z tą wypłatą firma jest obowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz czy ciążą na niej obowiązki informacyjne względem fiskusa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, od których zaniechano poboru podatku oraz które wymienione zostały w katalogu zwolnień. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Organ podatkowy podkreślił, że z brzmienia tego przepisu nie wynika, iż ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Dotyczyć zatem może także świadczeń wypłacanych zgodnie z polityką korporacyjną firmy.

W konsekwencji otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Na spółce jako podmiocie wypłacającym tego rodzaju świadczenie nie ciążą więc żadne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne.

Interpretacja dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z 2 października 2012 r., nr IPPB2/415-661/12-2/MK.