Podatnik spierał się z urzędem o zakres stosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten określa, że wolne od podatku są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika. Podatnik pracował dla szwajcarskiej firmy i został objęty programem emerytalnym działającym na podstawie przepisów Konfederacji. Pierwsze wypłaty z tego programu zaczął otrzymywać w połowie 2010 r.

Minister finansów stwierdził, że zwolnienie z daniny nie obejmuje podatnika. Wyjaśnił, że w odniesieniu do programów prowadzonych w państwach spoza Unii (np. Szwajcaria) nie ma gwarancji, że wypłaty są wolne od PIT. Dlatego będą podlegały opodatkowaniu w Polsce jak emerytura zagraniczna (czyli według skali podatkowej).

Podatnik złożył skargę do sądu. Uważał, że wypłaty ze szwajcarskiego programu powinny być zwolnione z podatku, bo Szwajcarię i UE obowiązują umowy o swobodzie przepływu kapitału. Należności ze szwajcarskiego programu emerytalnego nie powinny być więc opodatkowane w sposób dyskryminujący. Sąd uchylił interpretację. Minister przegrał również w NSA.

Sąd kasacyjny podkreślił, że ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1207 z późn. zm.) stanowi rezultat implementacji dyrektywy 2003/41/UE (Dz. Urz. L 235 z 2003 r., str. 10). Ponadto w stosunkach UE ze Szwajcarią obowiązuje umowa z 21 czerwca 1999 r. o swobodnym przepływie kapitału. Oznacza to, że podatnik ma rację i nie musi płacić podatku. Skoro minister potwierdził, że podatnik otrzymuje wypłaty z programu podobnego do polskich, to nie powinien negować uprawnienia do ulgi. Od 2011 r. przepisy zostały zmienione i wprost określają, że zwolnieniem objęte są również wypłaty z PPE ze Szwajcarii. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT. W ocenie NSA ustawodawca chciał doprecyzować zakres zwolnienia, a nie go rozszerzyć.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1816/11).