Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7946/12). Resort podkreśla, że wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby niezgodne z prawem unijnym oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11. Wyrok ten został wydany w polskiej sprawie w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez NSA. Jak tłumaczy MF, trybunał uznał, że polskie przepisy są zgodne z dyrektywą VAT, a więc nie jest możliwa ich zmiana.

Resort wyjaśnia, że zgodnie z art. 314 dyrektywy 2006/112/WE procedura marży ma zastosowanie do dostaw towarów używanych, dostarczonych przez jedną z osób wymienionych w tym przepisie, m.in. podatnika, o ile dokonywana przez niego dostawa jest zwolniona z VAT zgodnie z art. 136 dyrektywy. MF podkreśla, że art. 136 dyrektywy dotyczy jedynie sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia podatku. Oznacza to, że procedura marży nie może mieć zastosowania do dostawy towarów używanych w przypadku, gdy zostały one dostarczone przez podatnika, któremu przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku (przy nabyciu samochodu – przyp. red.). Podatnik taki nie jest bowiem wymieniony w art. 314 dyrektywy.

Resort wskazuje, że zgodnie ze wspomnianym wyrokiem w sprawie C-160/11 przepisy dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że podatnik pośrednik (diler samochodowy) nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane, nabytych wcześniej ze zwolnieniem z VAT od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia VAT od ceny samochodu na wcześniejszym etapie obrotu.