Podatniczka zastanawia się, czy powinna złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-36L. Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nie ma takiego obowiązku.

Organ podatkowy wyjaśnił, że podatnicy mogą wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób liniowy, z 19-proc. stawką podatku. Zgodnie jednak z art. 9a ust. 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej albo jest tylko wspólnikiem takich spółek, to wybór tego sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT.

Jeśli zatem podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej, a taką jest m.in. spółka jawna, to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie.

W konsekwencji złożone w ustawowym terminie (tj. co do zasady do 20 stycznia) oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z tytułu udziału w spółce jawnej według stawki liniowej dotyczy wszystkich form prowadzenia przez podatniczkę działalności w 2012 r. Obejmuje działalność gospodarczą prowadzoną indywidualnie, mimo że nie została ona ujęta w oświadczeniu.

Podatniczka będzie obowiązana złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 na druku PIT-36L, w którym należy wykazać dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz z tytułu udziału w spółce jawnej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2012 r., nr IPTPB1/415-464/12-2/KSU