Nieprawidłowości w obrocie olejem napędowym są przedmiotem stałych analiz i działań kontrolnych – zapewnia Ministerstwo Finansów.
W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7579/12) resort odniósł się do problemu przemytu do Polski nieopodatkowanego oleju napędowego, m.in. z Białorusi. Wskazał, że w celu wykrywania nieprawidłowości związanych z obrotem paliwami silnikowymi prowadzony jest m.in. monitoring w internecie ofert sprzedaży paliw po cenach znacznie odbiegających od rynkowych. Informacja o każdej takiej ofercie jest przekazywana do właściwej miejscowo izby celnej z zaleceniem podjęcia we współpracy z odpowiednimi organami podatkowymi działań kontrolnych.
Jednocześnie służby podległe ministrowi finansów kontrolują paliwa przewożone w standardowych zbiornikach w prywatnych i handlowych pojazdach mechanicznych oraz motocyklach, a także w pojemnikach specjalnego przeznaczenia, wjeżdżających na obszar celny UE. Paliwa te, na zasadach określonych przez prawo unijne i krajowe, korzystają ze zwolnień z VAT i akcyzy. W wyniku kontroli paliwa przywożonego w zbiornikach pojazdów samochodowych przeznaczonych do działalności gospodarczej (np. autobusy, samochody ciężarowe), przekraczających granicę z Białorusią, Ukrainą i Rosją, Służba Celna odnotowała w I półroczu 2012 r. ponad 5100 przypadków przywozu paliwa ponad dopuszczalne normy ilościowe. Oznacza to znaczny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2011, kiedy ujawniono około 3800 takich przypadków.
W związku z tym w I półroczu 2012 r. pobrano należności podatkowe z tytułu akcyzy i VAT w kwocie ponad 1,92 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2011, kiedy wysokość pobranych należności wyniosła ponad 1,24 mln zł.

5100 w tylu skontrolowanych autobusach i ciężarówkach w I półroczu próbowano przemycić paliwo zza wschodniej granicy