Chodzi o podatników, dla których opłata za wydanie paszportu jest wydatkiem w celu uzyskania przychodów lub utrzymania źródła przychodów. Indywidualnej oceny wymaga jednak bezpośredni związek kosztu z przychodami i racjonalność działania w celu ich osiągnięcia. Na dodatek uwzględnienie kosztu możliwe jest, o ile dysponuje się dowodem jego poniesienia w postaci faktury, rachunku albo innego dokumentu.

Kwestie wydawania paszportów reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy paszport wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Z kolei par. 3 ust. 1 rozporządzenia zawiera zapis, że osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa m.in. wypełniony wniosek, dowód uiszczenia opłaty oraz kolorową fotografię.

Z wyjaśnień Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – departamentu spraw obywatelskich wynika, że przepis rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 2010 r. wyraźnie mówi o złożeniu, a nie o okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, dlatego też dowód ten nie jest zwracany wnioskodawcom. Sporządzanie jego kopii i potwierdzanie za zgodność z oryginałem wydłużałoby zdecydowanie czas obsługi klienta. Dalej ministerstwo zauważa jednak, że jeżeli zachodzi potrzeba posiadania oryginału dowodu wniesienia opłaty paszportowej, nie ma przeszkód, aby otrzymać go z powrotem. Zdaniem rzecznika MSW, nie ma też przeszkód, aby na życzenie osoby ubiegającej się o wydanie paszportu urzędnik przyjmujący wniosek sporządził kopię dowodu uiszczenia opłaty i potwierdził jej zgodność z oryginałem.

Zupełnie inaczej podchodzą do tego urzędnicy przyjmujący i realizujący wnioski. Twierdzą, że nie podlegają oni bezpośrednio MSW, nie są więc zobligowani do realizacji wytycznych urzędników ministerstwa.

Obecnie opłata za wydanie paszportu na okres 10 lat wynosi 140 zł.