Podatniczka w ramach działalności gospodarczej prowadzi niepubliczne przedszkole dla dzieci. Z części dotacji uzyskanej z urzędu miasta, sfinansowała koszty własnej pracy (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego oraz pełnienie funkcji dyrektora przedszkola). Powstało pytanie, czy w opisanej sytuacji dotacja objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Organ podatkowy wyjaśnił, że na gruncie ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zalicza się do nich również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).
Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Organ podatkowy wskazał, że dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty) przeznaczone na działalność oświatową są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dotacje uzyskane przez podatniczkę są więc dla niej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest jednak w całości zwolniony z PIT.