Organ podatkowy wyjaśnił, że na gruncie ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zalicza się do nich również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Organ podatkowy wskazał, że dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty) przeznaczone na działalność oświatową są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dotacje uzyskane przez podatniczkę są więc dla niej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest jednak w całości zwolniony z PIT.

Organ podatkowy podkreślił, że fakt przekazania środków pochodzących z dotacji na własne wynagrodzenie nie powoduje obowiązku opodatkowania dotacji lub jej części. Otrzymana dotacja nie stanowi bowiem wynagrodzenia za pracę, lecz zwolniony z opodatkowania przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za pracę w niepublicznym przedszkolu nie stanowi dla podatniczki odrębnego (powtórnego) źródła przychodów.

Jednocześnie wydatki sfinansowane tą dotacją nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2012 r. nr IPTPB1/415-333/12-4/KSU