Spółka przejmująca odpłatnie produkcję i dokonująca później czynności opodatkowanych VAT może odliczyć podatek naliczony.

Przedsiębiorstwo należy do grupy kapitałowej. W dotychczasowej strukturze podmioty z grupy łączyły w swojej działalności produkcję i sprzedaż. Reorganizacja biznesowa ma sprawić, że spółka będzie się specjalizować w produkcji i w związku z tym przejmie zadania od innej firmy z grupy.

Rozliczenie ma nastąpić w ten sposób, że przedsiębiorstwa podpiszą umowę, a kupujący wypłaci sprzedającemu wynagrodzenie za przeniesienie produkcji i zaprzestanie działalności gospodarczej w tym zakresie. Po przejęciu produkcji spółka będzie dokonywać czynności opodatkowanych VAT, polegających m.in. na sprzedaży wyrobów gotowych. Zamierza obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wypłacone drugiemu podmiotowi wynagrodzenie. Z tym stanowiskiem zgodził się dyrektor izby skarbowej w Łodzi.

Organ podatkowy wyjaśnił, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki.

Odliczenia może dokonać czynny zarejestrowany podatnik VAT, gdy towary oraz usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wykluczona jest więc możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Dyrektor izby skarbowej uznał, że ponieważ udostępnienie możliwości produkcyjnych oraz zaprzestanie produkcji w przekazanej części będzie związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT, spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem.

Zaprzestanie za odpłatnością prowadzenia produkcji przez spółkę, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, polegających na zobowiązaniu do powstrzymania się od dokonania określonych czynności

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 września 2012 r. nr IPTPP1/443-507/12-4/MW.