Taką wysokość opłaty zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości w opublikowanym projekcie nowelizacji przepisów wykonawczych. To dość znacząca zmiana, ponieważ do tej pory dokumenty takie były publikowane w Monitorze Polskim B, co mogło kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy. W 2012 r. opłata z jedną stronę wynosiła 792,29 zł brutto.

Przypomnijmy, że ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) przewiduje zmianę ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w zakresie publikacji sprawozdań. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2013 r. i będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2012 r. W związku z tym zniesiony zostanie obowiązek dodatkowego ogłaszania sprawozdań finansowych badanych przez biegłego rewidenta w Monitorze Polskim B dla podmiotów, które przekazują te dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe sprawozdania będą ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przy tym warto pamiętać, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółek cywilnych, jeżeli w poprzednim roku przekroczyli co najmniej dwa z kryteriów dotyczących zatrudnienia (50 osób), sumy aktywów w bilansie (2,5 mln euro) i przychodów netto (5 mln euro), określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Monitor Sądowy i Gospodarczy to dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy

Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia