Spółka wykupiła ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych. W polisie nie są wymienione osoby, które zostały objęte ubezpieczeniem. Umowa zawiera datę retroaktywną, zapewniając pełne pokrycie wsteczne, a więc również w zakresie zdarzeń, które miały miejsce przed datą rozpoczęcia ważności polisy.
Spółka ma wątpliwości, czy świadczenie w postaci opłacania składek jest przychodem członków organów podmiotu. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że członkowie zarządu i rady nadzorczej, których spółka, jako ubezpieczający, zamierza objąć ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, uzyskują korzyść majątkową z tego tytułu. Nie są bowiem obowiązani do zapłaty składki ubezpieczeniowej na własne ubezpieczenie OC. To spółka pokrywa za nich koszt tego ubezpieczenia, a więc ponosi ciężar ekonomiczny wydatków.
Nie ma przy tym znaczenia, że w umowie ubezpieczenia członek zarządu czy rady nadzorczej spółki nie są wymienieni z nazwiska, gdyż krąg osób objętych ubezpieczeniem na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej będzie znany. Skład członków organów spółki kapitałowej jest możliwy do ustalenia w dniu zapłacenia składki, co stanowi okoliczność umożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Spółka może więc wskazać każdą osobę objętą ubezpieczeniem, a także okres, w którym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie koszt ubezpieczenia oraz okres tego ubezpieczenia, można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.
Opłacenie składki w części przypadającej na poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej spółki stanowi u tych osób przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Wartość tego nieodpłatnego świadczenia ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT w wysokości wartości składki, którą opłaciła spółka.
Skoro spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana składka stanowić będzie w dacie zapłaty dla poszczególnych osób przychód z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, podlegający temu podatkowi. Spółka jako płatnik obowiązana będzie do naliczenia i pobrania zaliczek od tego świadczenia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ.