Sprzedawca wyrobów węglowych, powołując się na obowiązek wpisania do dokumentu dostawy danych osobowych nabywcy, może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6804/12). Dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych prawidłowo wystawionego dokumentu dostawy, zawierającego dane nabywcy, jest warunkiem zwolnienia z akcyzy. Aby wywiązać się z tego prawnego obowiązku, sprzedawca musi zebrać i przechować dane osobowe nabywcy, co jest dopuszczalne zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Skoro podmiot sprzedający wyroby węglowe ma prawo przetwarzać dane osobowe nabywcy, zawarte w dokumentach dostawy, to ma też prawo, a nawet obowiązek, ustalenia, czy są to dane rzeczywiste.
Sprzedawca wyrobów węglowych, zwolnionych z akcyzy, ma prawo żądać od nabywcy: osoby fizycznej – okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość; od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – podania identyfikatora podatkowego NIP; od pośredniczącego podmiotu węglowego – przedstawienia pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot.
Nabywca może oczywiście odmówić okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, jednak w takim przypadku sprzedawca ma prawo i obowiązek odmówić sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy. Korzystanie ze zwolnienia z akcyzy dla wyrobów węglowych nie jest bowiem obowiązkowe.
Odnosząc się do pytania, czy istnieje możliwość przygotowania systemu zabezpieczeń chroniących sprzedawców w przypadku podania fałszywych danych przez kupujących, resort finansów uspokaja, że obowiązujące przepisy nie stwarzają dla sprzedawców wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy (pośredniczących podmiotów węglowych) ryzyka powstania wobec nich zobowiązania podatkowego z tytułu podania fałszywych danych przez podmiot nabywający te wyroby. Muszą jednak dochować należytej staranności i dopełnić formalności określonych w przepisach akcyzowych.
Możliwość weryfikacji danych kupującego, np. na podstawie dowodu osobistego, potwierdził NSA w wyroku z 22 lutego 2011 r. (sygn. akt I GSK 48/10) w sprawie dotyczącej obrotu olejami opałowymi