Na sporządzenie uzasadnienia sąd administracyjny będzie mieć wkrótce nie jak obecnie 14 dni, ale nawet 30 dni. Tak będzie, jeśli proces legislacyjny przejdzie projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przygotowany przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Trzydziestodniowy termin ma dotyczyć wyłącznie spraw zawiłych. W ich przypadku decyzję o wydłużeniu czasu na przygotowanie uzasadnienia wyroku podejmie prezes sądu. Problem jednak w tym, że nie wiadomo, w jaki sposób będzie on oceniać, czy stopień skomplikowania sprawy uzasadnia przyznanie preferencji.
Obecnie zasadą jest, że uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania jego sentencji wyroku wydanej na posiedzeniu niejawnym.
Według Zbigniewa Błaszczyka, doradcy podatkowego prowadzącego Kancelarię TAX-US Podatki, taka zmiana przepisów nie sprzyja poprawie szybkości działania sądów. Według niego przepis nie powinien odnosić się do terminu sporządzenia uzasadnienia, ale do jego doręczenia podatnikowi. To bowiem jest dla niego najważniejsze i ma największą użyteczność, a nie termin sporządzenia przez sędziego.

30 zamiast 14 dni będzie miał sędzia na napisanie uzasadnienia w trudnej sprawie

– Gdy skarżyłem opieszałość jednego z sądów administracyjnych w zakresie sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, to dowiedziałem się, że owszem, uzasadnienie sporządzono w 14 dni, ale aż 7 miesięcy trwało zbieranie podpisów i wysyłka tego orzeczenia – argumentuje nasz rozmówca.
Zaznacza, że poprawę szybkości działania sądów będzie można zauważyć jedynie wtedy, gdy do ustawy wprowadzi się termin doręczenia uzasadnienia.
Zbigniew Błaszczyk dodaje również, że zmieniony powinien być także przepis, który nakłada obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty za uzasadnienie przez skarżącego, gdy opłacił on wpis sądowy. Organ państwa występujący po drugiej stronie nie musi dochowywać terminu do żądania uzasadnienia na piśmie i uiszczania opłaty, bo gdy przegrywa, to uzasadnienie otrzymuje z mocy ustawy. Tym samym jego pozycja procesowa jest znacznie korzystniejsza.
Etap legislacyjny
Projekt ma być złożony do Sejmu z inicjatywy ustawodawczej prezydenta.