Jednostka budżetowa, która wykonuje zadania publiczne nałożone na gminę, nie musi ewidencjonować sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej.
Jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawy prowadziła dom pomocy społecznej. Jej działalność wynikała z decyzji administracyjnej. Chciała wiedzieć, czy ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu 40 tys. zł sprzedaży. Zdaniem jednostki nie miała takiego obowiązku, ponieważ nie jest podatnikiem VAT. Skoro przepisy ustawy o VAT nie mają do niej zastosowania, to nie musi też mieć kasy, ewidencjonować sprzedaży w ten sposób i wydawać paragonów fiskalnych. Minister finansów uznał, że skoro podatnik przekroczył próg 40 tys. zł sprzedaży, to zgodnie z art. 111 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.
Sąd zgodził się z domem opieki społecznej. Sędzia Jolanta Sokołowska wyjaśniła, że w sprawie ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których realizacji zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zdaniem WSA wszystkie warunki z tego przepisu zostały spełnione, co oznacza, że dom opieki społecznej jako jednostka budżetowa miasta na prawach powiatu (Warszawy) nie jest podatnikiem VAT.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jednym z zadań gmin jest świadczenie pomocy społecznej. Czynności domu opieki są więc wykonywaniem władzy publicznej.Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3092/11.