Postępowania podatkowe toczące się ponad 6 miesięcy stanowią niewielki procent ogólnej liczby wszystkich postępowań w sprawach określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6238/12). Przyczynami przedłużania się postępowania jest m.in. konieczność: przeprowadzenia postępowania dowodowego, w znacznej części ustalenie (w drodze oszacowania) podstawy opodatkowania, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, współpraca z organami ścigania. Jedną z przyczyn pozamerytorycznych może być z kolei utrudniony kontakt z podatnikiem.
MF wyjaśnia, że terminy załatwiania spraw są terminami instrukcyjnymi, a ich upływ nie pozbawia organów podatkowych możliwości orzekania. Stronie, której sprawa nie została załatwiona w terminie, przysługuje ponaglenie składane do organu podatkowego wyższego stopnia. Można też złożyć skargę do sądu administracyjnego.
Minister finansów, w ramach sprawowanego nadzoru nad izbami i urzędami skarbowymi, rozpatruje m.in. skargi składane na działania izb i urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach podatników, a także ponaglenia dotyczące uchybienia terminów załatwiania spraw przez poszczególnych dyrektorów izb skarbowych.
W bieżącym roku do ministra finansów wpłynęło ok. 250 tego typu spraw, w tym 70 ponagleń na niezałatwienie przez dyrektorów izb skarbowych spraw w terminie wynikającym z przepisów prawa. Z 66 rozpatrzonych ponagleń żadne nie zostało uwzględnione.