Pracownika można odwołać z urlopu, jeżeli zajdą nieprzewidziane wcześniej okoliczności.
Jednym z uprawnień pracodawcy pozwalającym mu zapewnić efektywne funkcjonowanie zakładu pracy, jest możliwość odwołania pracowników z urlopu wypoczynkowego.
Katarzyna Osińska, prawnik z ECA Auxilium, wyjaśnia, że w związku z tym, iż ustawodawca nie różnicuje zastosowania tej zasady w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zawodów, z możliwością odwołania z urlopu wypoczynkowego musi liczyć się również główny księgowy. Skorzystanie z tego rozwiązania uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek: muszą zaistnieć okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, które powodują, że obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

Pracownik odwołany z urlopu musi go przerwać i zgłosić się do pracy, nawet gdy uważa, że działanie pracodawcy nie jest uzasadnione

– W przypadku głównego księgowego okolicznością taką może być kontrola z urzędu skarbowego, pod warunkiem że przed rozpoczęciem urlopu przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości pracodawca nie miał wiedzy, że będzie ona przeprowadzana –wyjaśnia Katarzyna Osińska.
Podkreśla również, że ocena okoliczności uzasadniających odwołanie pracownika z urlopu ma charakter subiektywny. Oznacza to, że skorzystanie z tego uprawnienia przez pracodawcę uzależnione jest wyłącznie od jego osądu. Główny księgowy, wobec którego takie polecenie służbowe zostanie wystosowane, tak jak każdy inny pracownik obowiązany jest przerwać urlop i stawić się do pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a to z kolei może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Katarzyna Osińska przypomina, że uprawnienie to łączy się z określonymi obowiązkami pracodawcy. Zgodnie z art. 167 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Uzyskanie przez pracownika zwrotu takich wydatków uzależnione jest jednak od ich odpowiedniego udokumentowania.