Z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu przychód akcjonariusza z udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą połączeniu z pozostałymi przychodami.
Takie stanowisko zaprezentował minister finansów w ogólnej interpretacji podatkowej wiążącej wszystkie urzędy skarbowe i kontroli skarbowej.
Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Od przychodu tego powinna zostać pobrana zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc, w którym go uzyskano.