Takie zmiany zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów.

Nowe kody są konsekwencją zmiany kodów olejów w Nomenklaturze Scalonej od 1 stycznia 2012 r.

– Jednak w przyszłości zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej nie będą powodować zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego – zauważa Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

W projekcie przewidziano, że do wniosku o zwrot podatku rolnik będzie musiał dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieści tylko adnotację o treści: przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego.

Obecnie rolnik, który składa kopię faktury VAT, musi uzyskać poświadczenie zgodności z oryginałem i wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zrezygnowanie z konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT przez organ administracji uchroni producentów rolnych od ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

120 tys. ton tyle biopaliw w 2011 r. wykorzystano w produkcji rolnej

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przyjęty przez Radę Ministrów