Osoba małoletnia nie może sama złożyć wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Musi mieć potwierdzenie od opiekuna ustawowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżącą była osoba niepełnoletnia, a więc nieposiadająca zdolności do czynności prawnych. Wystąpiła ona do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ chciała wiedzieć, czy jest podatnikiem. Przedstawiła stan faktyczny oraz swoje stanowisko, zgodnie z którym w przypadku przychodów uzyskiwanych z pracy powinna być traktowana jak podatnik.
Minister wezwał ją jednak do uzupełnienia braków formalnych. Domagał się, aby czynność wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji potwierdził jej przedstawiciel ustawowy, a więc ojciec. Skarżąca przedstawiła odpis skrócony aktu urodzenia, z którego wynikało, że ojciec jest jej opiekunem ustawowym, ale nie potwierdził on wniosku. Spór dotyczył więc tego, czy osoba małoletnia może sama wystąpić o interpretację.
Sąd orzekł, że nie ma takiej możliwości. Wyjaśnił, że minister finansów wydaje interpretacje osobom zainteresowanym na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Nie zgodził się jednak z twierdzeniami pełnomocnika skarżącej, że interpretację należy wydać, jeśli we wniosku są dwa elementy wymienione w art. 14b par. 3 ordynacji, a więc gdy jest podany stan faktyczny oraz własne stanowisko wnioskodawcy. Zdaniem WSA minister może wzywać również do uzupełnienia innych braków formalnych, na co pozwala mu art. 169 par. 1 i 2 ordynacji.
Wskazał też, że zgodnie z art. 14h ordynacji należy stosować odpowiednio m.in. art. 135 i 137 tej ustawy. Zgodnie z tym pierwszym zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej. A zgodnie z kodeksem cywilnym osoba niepełnoletnia ma ograniczoną zdolność prawną. Przepisy nie pozwalają więc takiej osobie samodzielnie występować o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek musi potwierdzić jej opiekun ustawowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2636/11. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia