Podatnik, u którego nastąpiła zmiana nazwiska, ma obowiązek zgłosić taką zmianę do urzędu miasta w celu wymiany dowodu osobistego. Następnie w zależności od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie, będzie zobowiązany do poinformowania fiskusa.
Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej posługujący się wyłącznie numerem PESEL nie są zobowiązani do informowania o zmianie nazwiska urzędu skarbowego. W świetle nowych przepisów dotyczących zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników dane dotyczące podatników posługujących się PESEL pozyskiwane są z rejestru PESEL. W takim przypadku wszystkie dane, które znajdują się w dowodzie osobistym, znajdują się również w tym rejestrze. Tym samym zgłoszenie zmiany danych objętych dowodem osobistym w celu jego wymiany pozwoli na ich zaktualizowanie w rejestrze PESEL, a jednocześnie aktualizowanie w urzędzie skarbowym.
Przedsiebiorcy posługujący się NIP są zobowiązani do aktualizacji danych objętych Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Nazwisko jest jedną z danych objętych tym rejestrem. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i posługuje się NIP, będzie zobowiązany do aktualizacji nazwiska znajdującego się w rejestrze. Zawiadomienia tego dokonuje się na formularzu CEIDG-1, który podatnik składa do urzędu gminy. Tym samym gmina powiadamia wszystkie właściwe urzędy (urząd skarbowy, GUS oraz ZUS).