Większościowym akcjonariuszem skarżącej spółki akcyjnej była spółka komandytowo-akcyjna. Akcjonariusz chciał doprowadzić do dobrowolnego umorzenia część akcji i obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie należne akcjonariuszowi w związku z umorzeniem miało być wypłacone w formie pieniężnej lub rzeczowej w postaci certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym. Certyfikaty te są głównym składnikiem majątku spółki. Problem polegał na tym, czy wydanie przez spółkę akcyjną certyfikatów będzie oznaczało powstanie przychodu. Jej zdaniem będzie to dla niej sytuacja neutralna podatkowo. Sąd przyznał spółce rację.

Jak wyjaśnia Marcin Eckert, radca prawny z kancelarii Eckert-tax.pl, będący pełnomocnikiem skarżącej, sąd powołał się na art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z nim do przychodu spółki nie zalicza się umorzenia akcji. Sąd wyjaśnił, że ustawodawca nie odróżnia w tym przepisie umorzenia odpłatnego i nieodpłatnego, formy pieniężnej i niepieniężnej. Zdaniem sądu wydanie majątku rzeczowego w postaci certyfikatów inwestycyjnych tytułem zapłaty za umarzane akcje jest więc dla spółki neutralne podatkowo. Ewentualne konsekwencje podatkowe powstaną u akcjonariusza, który otrzyma zapłatę. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2400/11.