Opodatkowanie 99-proc. stawką premii i nagród przyznanych członkom zarządów i rad nadzorczych spółek celowych powołanych do organizacji Euro 2012 to ukryta forma konfiskaty mienia.
Takie rozwiązanie zakłada projekt Solidarnej Polski (SP), który rozpatrzyła wczoraj sejmowa komisja ustawodawcza. Propozycja poselska to konsekwencja afery związanej z wypłatą nagrody byłemu prezesowi Narodowego Centrum Sportu. Z przedstawionej wczoraj opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że projekt budzi zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją. 99-proc. podatek to ukryta forma konfiskaty mienia, która narusza istotę prawa własności. Szczegółowe zasady opodatkowania premii miało określać rozporządzenie ministra finansów. Również ta regulacja została negatywnie zaopiniowana przez biuro analiz, w związku z tym, że zgodnie z konstytucją zasady nakładania podatku wymagają regulacji ustawowych.
Klub SP argumentuje, że premie i nagrody wypłacane są prezesom oraz członkom rad nadzorczych spółek celowych z budżetu państwa. Osoby te pobierają wyjątkowo wysokie wynagrodzenie, na co pozwala wyłączenie wobec nich przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
Projekt został skierowany do komisji ustawodawczej w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu, gdyż istniała wątpliwość, czy jest on zgodny z prawem, w tym z prawem UE lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej. Projektowi zaopiniowanemu przez komisję jako niedopuszczalny marszałek Sejmu może nie nadać dalszego biegu. Komisja nie podjęła wczoraj ostatecznego rozstrzygnięcia z uwagi na brak kworum.