Podatnik wystąpił w 2011 roku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak jej wydania i wyjaśnił, że wcześniej została prowadzona wobec podatnika kontrola dotyczącą tego samego zagadnienia, które było przedmiotem pytania. Skarżący chciał się dowiedzieć, czy w przypadku gdy Skarb Państwa wywłaszczył posiadane przez niego działki musi rozliczyć VAT. Z kolei kontrola podatkowa zakończyła się protokołem, z którego wynikało, że skarżący ma obowiązek odprowadzić VAT od odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości (działek).

40 zł wynosi opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie prawa podatkowego

Sąd musiał więc rozstrzygnąć, czy dyrektor izby skarbowej miał obowiązek w takiej sytuacji wydać interpretację indywidualną. WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 14b par. 5 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Zdaniem WSA przepis nie ma zastosowania do skarżącego. Wyjaśnił, że wynika z niego, że w sytuacji gdy toczy się postępowanie podatkowe, nie może zostać wydana interpretacja indywidualna. Organ będzie musiał ją jednak wydać, gdy podatnik wystąpi o nią przed wszczęciem np. kontroli podatkowej. Istotny jest więc moment składania wniosku – orzekł WSA. Jeśli w tym momencie nie toczyła się kontrola lub postępowanie podatkowe, to organ nie może odmówić wydania interpretacji.

Organ podatkowy w omawianej sprawie nie mógł więc odmówić wydania interpretacji indywidualnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdaniem sądu nie można też odmówić jej wydania w sytuacji gdy przed złożeniem wniosku o interpretację została przeprowadzona kontrola podatkowa zakończona jedynie protokołem. Przeszkodą do wydania interpretacji – wskazał WSA – może być jedynie kontrola rozstrzygająca sprawę merytorycznie zakończona wydaniem decyzji lub postanowienia organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Protokół nie rozstrzyga natomiast sprawy co do istoty.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 209/12.