Oznacza to, że dotychczasowy Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zostanie zastąpiony  Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 9 – Instrumenty finansowe.

Dawid Napierała, biegły rewident, menedżer w dziale audytu Grant Thornton, wyjaśnia, że najważniejszą zmianą planowaną przez radę w obszarze rachunkowości zabezpieczeń jest podejście do pomiaru efektywności i postępowania w przypadku, gdy zabezpieczenie utraci efektywność. Dotychczas narzucano sztywne granice efektywności od 80 do 125 proc., w których powiązanie zabezpieczające musiało się mieścić zgodnie z zasadami ustalonymi przez MSR 39.

– Jeśli Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 zostanie zaakceptowany w obecnej postaci, pomiar efektywności będzie uzależniony od przyjętych przez spółkę zasad – twierdzi nasz rozmówca.

Dotychczas nieefektywność zabezpieczenia oznaczała koniec stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Według nowych zasad należy w takiej sytuacji zweryfikować parametry zabezpieczenia i je kontynuować. Według Dawida Napierały dzięki tym wymogom skutki bilansowe rachunkowości zabezpieczeń będą odzwierciedlać faktycznie podejmowane przez spółkę działania z obszaru zarządzania ryzykiem.

W drugiej połowie roku IASB przedstawi do konsultacji kolejny projekt standardu regulującego leasing

Krytycy dotychczasowych rozwiązań dostarczonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 uważają, że dają one efekty zbyt daleko odbiegające od rzeczywistości.

Etap legislacyjny

Projekt IASB