Rolnik zastanawia się nad wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego na rzecz firmy poszukującej gazu łupkowego. Czy dochody z takiej dzierżawy trzeba rozliczyć podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że źródłem przychodu jest m.in. dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele inne niż rolnicze.
Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się jedynie do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Poszukiwanie gazu łupkowego nie jest działalnością rolniczą, zatem dochód z dzierżawy gospodarstwa rolnego firmie zajmującej się tego rodzaju działalnością będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o PIT.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).