Według Ministerstwa Finansów jest to możliwe. Ustawodawca nie uzależnia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego, czy są to składki opłacone obowiązkowo, czy też dobrowolnie. Ważne, aby były to składki wymienione w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i opłacone zgodnie z tymi przepisami. Jednocześnie należy pamiętać, że odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Ponadto wysokość zapłaconej składki musi być udokumentowana. W przypadku składek krajowych odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy lub dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odliczenie składki zdrowotnej jest limitowane. Nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki

Podstawa prawna

Art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).