Podatnik w latach 2010 – 2011 otrzymywał stypendium fundowane, od którego płatnik pobierał i odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2010 r. wykazał przychód z otrzymanego stypendium. W 2011 r. umowa została rozwiązana na skutek niedotrzymania przez podatnika warunków umowy, w związku z tym został zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium.

Na wniosek podatnika fundator stypendium umorzył połowę kwoty podlegającej zwrotowi, a pozostałą część rozłożył na raty. Kwota umorzonego stypendium została wykazana przez fundatora jako przychód z innych źródeł w informacji PIT-8C. Czy kwota umorzonego stypendium stanowi przychód do opodatkowania?

Według Ministerstwa Finansów kwota umorzenia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wszystko dlatego, że od dokonanych wypłat stypendium był już odprowadzany podatek dochodowy. Zatem raz opodatkowany przychód nie może być ponownie opodatkowany. Fundator stypendium nie powinien więc wystawiać PIT-8C.

Podstawa prawna

Art. 10, 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).