Resort finansów planuje zmiany w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w szczególności w zakresie stosowania 0-proc. stawki VAT dla tych transakcji.
W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z przepisów zniknąć ma warunek podawania numeru kontrahenta oraz numeru podatnika na fakturze dokumentującej WDT. Warunkiem dla zastosowania stawki 0-proc. ma być dokonanie transakcji z podatnikiem posiadającym numer VAT-UE.
– Zmiana ta, jak twierdzi ministerstwo, wynika z chęci uwzględnienia orzecznictwa sądowego, krytycznie odnoszącego się do możliwości zastosowania stawki 0-proc. VAT, gdy podatnik zarejestruje się na VAT-UE po dokonaniu transakcji. Jest to krok w dobrym kierunku – ocenia Maria Kukawska, partner, doradca podatkowy w Stone & Feather Tax Advisory.

Z grona dokumentów, które potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT, wyłączona zostanie kopia faktury, a katalog nie zostanie poszerzony o dodatkowe punkty

Reklama
Z kolei zmiany w zakresie eksportu zmierzają m.in. w kierunku uznania zarówno dokumentów wystawianych elektronicznie, jak i papierowo za równorzędne formy potwierdzające wywóz towarów poza obszar UE.
Ponadto – jak zwraca uwagę Maria Kukawska – planowane są zmiany dotyczące opodatkowania otrzymania zaliczek eksportowych. Generalnie należy je opodatkować VAT w okresie rozliczeniowym, w którym je otrzymano. Jednak możliwość zastosowania stawki 0-proc. VAT w tym przypadku zależy od tego, czy wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, o ile dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE wpłynie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Jeśli dokumentów potwierdzających będzie brakowało, właściwą stawką dla dostawy będzie stawka krajowa. Stawkę tę będzie jednak można skorygować po potrzymaniu potwierdzenia wywozu i za okres, w którym to potwierdzenie otrzymano.
– Ustawodawca usiłował też uwzględnić specyfikę podmiotów produkujących na eksport i realizujących kontrakty długoterminowe (tj. zaliczki wpływają na wiele miesięcy przed wywozem). Jak się jednak wydaje, wyszedł takim podmiotom jedynie w pół drogi. Wprowadził bowiem przepisy, które umożliwiają zastosowanie stawki 0-proc. VAT dla otrzymanej zaliczki, jednak i tych podmiotów dotyczy konieczność korekty, jeśli nie wywiozą towaru w ciągu 2-misięcznego terminu – wyjaśnia nasza rozmówczyni.
Jednocześnie uważa, że zmiany w zakresie eksportu nie zmierzają w kierunku, który byłby pożądany z perspektywy wydźwięku przepisów wspólnotowych. Rewizji wymagałaby definicja eksportu w taki sposób, aby zdarzające się przypadki wywozu do innego kraju UE, a następnie wywozu z tego innego kraju poza terytorium UE można było uznać w Polsce za eksport towarów.
Etap legislacyjny
Projekt noweli VAT autorstwa Ministerstwa Finansów w uzgodnieniach wewnątrzresortowych