Leasing operacyjny samochodu osobowego pozwala na pełne zaliczanie rat do kosztów.
Przedsiębiorca, nabywając na własność samochód osobowy mający służyć dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, powinien mieć na uwadze ograniczoną możliwość ujęcia w kosztach wydatków związanych z kupnem.
– Samochód stanowi środek trwały, w związku czym wydatki na jego nabycie rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne. Podstawowy okres amortyzacji wynosi 5 lat – tłumaczy Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP.

W zakresie VAT decyzja o formie nabycia samochodu osobowego, jest obojętna

Kosztem mogą być wyłącznie odpisy obliczone od wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20 tys. euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.
– Natomiast w przypadku samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu ujęcie w kosztach rat leasingowych uzależnione jest od podatkowej kwalifikacji umowy – zwraca uwagę nasza rozmówczyni.
Wyjaśnia, że przy leasingu operacyjnym kosztem jest pełna wysokość raty, zaś przy leasingu finansowym korzystający musi dokonać wyłączenia z kosztów część rat leasingowych stanowiących spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Raty te są bowiem kosztem korzystającego przez odpisy amortyzacyjne.
– Minister finansów opowiedział się ostatnio za stosowaniem jednolitej z wyrokami NSA linii orzeczniczej mówiącej o ujmowaniu opłaty inicjalnej jednorazowo w kosztach w dacie jej poniesienia – dodaje Agnieszka Sakowska.

Zarówno przy nabyciu jak i przy umowie leasingu obowiązują ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Jednocześnie nie można odliczać VAT od paliwa do nich wykorzystywanego.

W konsekwencji dla podatników rozważających formę nabycia samochodu osobowego na potrzeby firmy znacznie korzystniejszy od zakupu może być leasing operacyjny.