Przedsiębiorca, nabywając na własność samochód osobowy mający służyć dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, powinien mieć na uwadze ograniczoną możliwość ujęcia w kosztach wydatków związanych z kupnem.

– Samochód stanowi środek trwały, w związku czym wydatki na jego nabycie rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne. Podstawowy okres amortyzacji wynosi 5 lat – tłumaczy Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP.

W zakresie VAT decyzja o formie nabycia samochodu osobowego, jest obojętna

Kosztem mogą być wyłącznie odpisy obliczone od wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20 tys. euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

– Natomiast w przypadku samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu ujęcie w kosztach rat leasingowych uzależnione jest od podatkowej kwalifikacji umowy – zwraca uwagę nasza rozmówczyni.

Wyjaśnia, że przy leasingu operacyjnym kosztem jest pełna wysokość raty, zaś przy leasingu finansowym korzystający musi dokonać wyłączenia z kosztów część rat leasingowych stanowiących spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Raty te są bowiem kosztem korzystającego przez odpisy amortyzacyjne.

– Minister finansów opowiedział się ostatnio za stosowaniem jednolitej z wyrokami NSA linii orzeczniczej mówiącej o ujmowaniu opłaty inicjalnej jednorazowo w kosztach w dacie jej poniesienia – dodaje Agnieszka Sakowska.

Zarówno przy nabyciu jak i przy umowie leasingu obowiązują ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Jednocześnie nie można odliczać VAT od paliwa do nich wykorzystywanego.

W konsekwencji dla podatników rozważających formę nabycia samochodu osobowego na potrzeby firmy znacznie korzystniejszy od zakupu może być leasing operacyjny.