Naczelny Sąd Administracyjny odmówił spółce prowadzącej sklep wolnocłowy na lotnisku zwrotu podatku akcyzowego od eksportu wyrobów alkoholowych zapłaconej w Polsce.
Spółka wystąpiła o zwrot podatku w trybie art. 82 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), uważając, że jest eksporterem wyrobów akcyzowych.
Sąd uznał, że składając wniosek, nie spełniała ona warunków przewidzianych dla zwrotu akcyzy w tym trybie.
W rozpatrywanej sprawie spółka dołączyła do wniosku dokumentację dotyczącą nabycia w latach 2007 – 2009 wyrobów, od których akcyza została zapłacona, a także wydruki komputerowe potwierdzenia wywozu oraz faktury-specyfikacje, z których wynikało, że nabywcami alkoholu są podróżni – klienci sklepu.
Reklama
Sąd potwierdził jednak słuszność decyzji organów celnych odmawiających zwrotu akcyzy. Uznał, że w odniesieniu do sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych zwrot akcyzy dokonywany jest na podstawie odrębnej regulacji.

49,6 zł wynosi od 1 litra stawka akcyzy na 100 proc. alkoholu etylowego

W sytuacji spółki wyroby akcyzowe zostały sprzedane na terenie portów lotniczych podróżnym i te osoby, a nie spółka, dokonały ich faktycznego wywozu poza terytorium Unii Europejskiej. Pomimo więc tego, że strona posiadała dokumenty odpraw celnych, to zgłoszenia do odprawy dokonywała jako operator, a nie podatnik.
W takim przypadku właściwym przepisem był par. 19 rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 32, poz. 228 z późn. zm.). Zwrot akcyzy stanowił w tym przypadku formę zwolnienia od podatku akcyzowego, którego dokonywał w drodze decyzji właściwy naczelnik urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt I GSK 138/11.