Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która uważała, że ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatek na stypendium ufundowane na rzecz syna prezesa spółki.
Firma wpisała w koszty blisko 100 tys. zł wydanych właśnie na ten cel. NSA uznał, że w żaden sposób sfinansowania takiego stypendium nie można powiązać z przychodami spółki.
Wypłaty na rzecz syna księgowane były na koncie „wynagrodzenia”. Była z nim podpisana umowa stypendialna. Wynikało z niej, że spółka będzie wypłacać synowi prezesa 5 tys. zł miesięcznie w związku ze zgłoszeniem oferty kontynuowania przez niego pracy w spółce po ukończeniu studiów.
Podczas przesłuchania przez organy podatkowe prezes spółki potwierdził, że syn przebywa w USA i zaangażowany jest w tworzenie zagranicznego oddziału spółki. Jednak do czasu jego przesłuchania nie było żadnych efektów osiągnięcia przychodów spółki z działalności prowadzonej za granicą. Tym samym organy podatkowe wykluczyły stypendium dla przyszłego pracownika z kosztów uzyskania przychodów spółki. Nie było bowiem żadnego związku przyczynowego między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem spółki.
Zdaniem organu konieczność skutecznego i efektywnego działania firmy rzeczywiście wymaga posiadania wykształconej kadry. Jednak ufundowanie stypendium na rzecz osoby niemającej statutu pracownika i niezwiązanej z firmą stosunkiem pracy, lecz jedynie zobowiązującej się do podjęcia pracy po zakończeniu studiów, w żadnym wypadku nie wpływa na zwiększenie jakości usług firmy.
Rozstrzygnięcie dyrektora izby skarbowej podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Spółce nie pomogła również skarga kasacyjna złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego i argumenty, że stypendium nie można traktować jako związanego ze zdarzeniem przyszłym i niepewnym w postaci zawarcia umowy o pracę z przyszłym pracownikiem, jeśli warunki umowy stypendialnej są spełniane. Dlatego w ocenie spółki spierać się można tylko o to, czy wypłatę stypendium należy ująć w kosztach w dacie jej realizacji, czy dopiero w dacie zatrudnienia stypendysty.
Sędzia Jan Grzęda podkreślił, że takiego stypendium spółka nie miała prawa zaliczyć do kosztów nawet wtedy, gdyby w przyszłości syn faktycznie był związany z firmą.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2134/10