Najrzadziej z fiskusem kłócili się podatnicy z woj. podkarpackiego – 21 (1,24 proc. całości).

Niezadowolenie podatników dotyczyło głównie: nieprawidłowości w postępowaniach orzeczniczych, nieterminowego załatwiania spraw, złej organizacji i funkcjonowania organów podatkowych, zamieszczania na stronie internetowej urzędu informacji w zakresie organizowanych przetargów i licytacji zajętych nieruchomości.

Jednocześnie w sprawach skarg i wniosków w izbach i urzędach skarbowych przyjęto 306 osób (w 2010 r. – przyjęto 422 osoby).

Sporne sprawy dotyczyły m.in. organizacji urzędów skarbowych, niewłaściwego zachowania pracowników, przyspieszenia zwrotu podatków, prowadzonych postępowań kontrolnych, podatkowych (w tym udzielania ulg w spłacie zobowiązań), egzekucyjnych i karnych skarbowych.

Z ogólnej liczby skarg rozpatrzonych przez izby i urzędy skarbowe 4 skargi załatwiono po terminie (w 2010 r. – 12 spraw).