Podatnik zawiera umowy o zarządzanie nieruchomością z wybranym podmiotem zajmującym się zawodowo tego typu usługami. Zakupy związane z utrzymaniem budynku dokonywane są przez zarządcę na współwłaścicieli. Z przyczyn technicznych (duża liczba współwłaścicieli) sprzedawca nie może wypisać na fakturze danych wszystkich nabywców. Sprzedawca sporządza do wystawionej przez siebie faktury VAT załącznik, w którym zawarte są informacje o nabywcach. Oryginał takiej faktury VAT przechowywany jest w siedzibie zarządcy budynku, a poszczególni współwłaściciele otrzymują kserokopię faktury VAT wraz z załącznikiem. Podatnik nie jest pewien, czy na podstawie ksera faktury ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Według Izby Skarbowej w Łodzi takie odliczenie jest możliwe. Nie ma przeszkód prawnych i faktycznych do tego, by firma będąca podatnikiem VAT mogła wystawić jedną fakturę dokumentującą sprzedaż dokonaną na rzecz kilku nabywców, będących osobami fizycznymi lub prawnymi z odrębnymi numerami NIP.

Podatnik jest jednym z kilku nabywców, który będzie ponosił koszty zakupu zgodnie z procentowym udziałem w nieruchomości. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w części stanowiącej jego udział.

Istotne jest w przypadku prowadzenia ewidencji, aby każdy podatnik dysponował odpowiednimi dokumentami, na podstawie których dokonywane są stosowne zapisy w tej ewidencji (np. faktury zakupu). W dokumentacji dotyczącej podatku od towarów i usług powinna znajdować się zatem kopia (kserokopia) oryginału faktury, na podstawie której dokonano odliczenia podatku naliczonego, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym przechowywany jest oryginał faktury VAT, a także opisem odnośnie do procentowego udziału podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Zatem kopia (kserokopia) oryginału faktury wraz z załącznikiem – stanowiącym integralną część faktury – będzie stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego, o ile faktura taka będzie zawierać wszelkie niezbędne dane wymagane przepisami.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2012 r. (nr IPTPP4/443-147/11-4/OS).