Koszt poniesiony na usługi medyczne, które świadczone są nieodpłatnie na rzecz podatnika, nie może zostać uznany za obrót.
Przedmiot działalności spółki podlega VAT. Jednak firma nie wystawiła jeszcze żadnej faktury dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. Od kwietnia 2011 r. wystawiane są faktury wewnętrzne ze stawką zwolnioną, dotyczące pakietów medycznych dla pracowników. Pakiety medyczne zakupywane przez spółkę, a następnie przekazywane na rzecz pracowników traktowane są jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników. Czy faktury wewnętrzne dotyczące przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych powinny być brane pod uwagę przy określaniu struktury sprzedaży i wyliczaniu współczynnika proporcji VAT? Współczynnik sprzedaży służy możliwie precyzyjnemu określeniu wysokości podatku podlegającego odliczeniu na podstawie stopnia wykorzystania zakupów do działalności, z której tytułu przysługuje prawo do odliczenia podatku. Jerzy Martini, doradca podatkowy, wyjaśnia, że współczynnik sprzedaży powinien jak najwierniej odzwierciedlać charakter działalności gospodarczej podatnika z punktu widzenia czynności dających prawo do odliczenia oraz tych, które tego prawa nie dają.
– Nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu trudno uznać za działalność gospodarczą podatnika. Dlatego kwoty związane z takim świadczeniem nie powinny być uwzględnione przy obliczaniu współczynnika – podpowiada Jerzy Martini.
Ekspert dodaje, że stanowisko takie wynika też wprost z ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Koszt świadczenia nieodpłatnie usług na rzecz pracowników nie stanowi obrotu (nie jest to kwota należna z tytułu sprzedaży). Podstawą opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Przepis ten nie posługuje się więc pojęciem obrotu.
Projekt „Świadomy podatnik”
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pod patronatem DGP, prowadzi projekt „Świadomy podatnik”. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy podatkowej przedsiębiorców. W ramach tej akcji podatnicy mogą zgłaszać problemy podatkowe, które będą bezpłatnie rozwiązywać doradcy podatkowi. Rozwiązania publikujemy na łamach DGP. Pytania można zadawać przez stronę www.radapodatkowa.pl lub wysłać zapytanie na adres: sekretarz@radapodatkowa.pl.