Zdaniem posłów konieczność opodatkowania darmowych pakietów medycznych skłania wielu pracodawców do rezygnacji z oferowania ich pracownikom. MF podkreśla jednak, że otrzymanie takich świadczeń to uzyskanie konkretnej korzyści finansowej przez pracownika kosztem pracodawcy. Ponadto jest związane z zapewnieniem dodatkowej (nieobowiązkowej) opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do uciążliwości obowiązków związanych z rozliczaniem PIT, MF podkreśliło, że wykupienie na rzecz pracowników pakietów medycznych nie rodzi po stronie pracodawcy nowego obowiązku podatkowego. Zakłady pracy co miesiąc dokonują czynności związanych z obliczeniem i pobraniem zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku pracy. W konsekwencji w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o zagwarantowaniu dodatkowej opieki zdrowotnej swoim pracownikom wartość wykupionego pakietu usług medycznych stanowić będzie jedynie jeden z wielu elementów, które pracodawca co miesiąc musi uwzględnić przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki.

Resort przypomniał też, że poniesione przez pracodawcę (przedsiębiorcę) wydatki na zapewnienie pracownikom dodatkowej opieki zdrowotnej są kosztem podatkowym.