Od przyszłego roku rząd, ministerstwa i państwowe jednostki będą realizowały dwa budżety: tradycyjny i zadaniowy. Aby to zrobić, już teraz muszą zacząć przygotowywać dokumenty, które pozwolą opracować te budżety, a także wprowadzić zmiany w wieloletnim planie finansowym państwa.

Resort finansów przedstawił już projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, czyli tzw. noty budżetowej. Określiło w niej, jakie dokumenty muszą przygotować państwowe jednostki budżetowe, ministerstwa, fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz niektóre osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych.

Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci muszą przede wszystkim opracować swoje plany finansowe i przekazać je w terminach określonych w rozporządzeniu do Ministerstwa Finansów. Przykładowo w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia muszą przekazać formularze planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych. Z kolei resort finansów ma obowiązek przekazania jednostkom informacji o wstępnych kwotach wydatków na rok 2013.

Resort w nocie przedstawił też zmienione formularze planistyczne, które muszą opracować powyższe jednostki. Mają one ułatwić spójne przedstawienie danych finansowych w projekcie budżetu państwa. Są też nowe wzory formularzy do celów budżetu zadaniowego. Chodzi o zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym (BZ-Z), zestawienie planowanych wydatków budżetowych (BZ-1), skonsolidowany plan wydatków m.in. państwowych jednostek (BZ-K) oraz plan finansowy w układzie zadaniowym (PFC/PF-OSPR).