Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1908). Od 2014 r. ma zacząć obowiązywać nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań samorządów. Ma on na celu uzależnienie ich zdolności kredytowej od indywidualnego potencjału dochodowego oraz indywidualnej sytuacji finansowej. Jak wynika z interpelacji poselskiej, rozwiązanie to znacznie ograniczy możliwość zaciągania kredytów przez samorząd. Pożyczki pozwalały m.in. na pełne wykorzystanie dotacji unijnych wymagających uzupełnienia wkładem własnym. Ograniczenie tej możliwości utrudni zatem wykorzystanie przez samorząd środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2013 – 2020. Nie zgadza się z tym Ministerstwo Finansów. Resort w odpowiedzi na interpelację poselską podkreśla, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań samorządów nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, gdyż ustawa o finansach publicznych zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.

Ministerstwo argumentuje, że w ostatnich latach zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wykazuje tendencję wzrostową, a wzrost zadłużenia następuje w tempie szybszym niż wzrost zadłużenia państwa. Konieczne jest zatem podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie deficytu zarówno sektora instytucji rządowych, jak i samorządowych, tak aby w 2013 r. (na podstawie danych za 2012 r.) zniesiona została procedura nadmiernego deficytu, a następnie stopniowe obniżanie, po czym stabilizacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie średniookresowego celu budżetowego (deficyt dla całego sektora finansów publicznych na poziomie 1 proc. PKB).

Resort wskazuje, że już od kilku lat podejmował niezbędne reformy sektora finansów publicznych, m.in. wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach samorządów, wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, czy od 2011 r. tzw. wydatkowej reguły dyscyplinującej.