W sobotę mijają trzy miesiące od dnia bilansowego, w przypadku gdy rok obrotowy podmiotu pokrywa się z kalendarzowym.
Ewa Kowalczuk, partner w Ernst & Young, przypomina, że w tym terminie kierownik jednostki powinien zamknąć księgi rachunkowe, sporządzić roczne sprawozdanie finansowe i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami, postanowieniami statutu lub umowy. Mimo że jest to dzień wolny (sobota), termin ten nie ulega przesunięciu. Większość jednostek wypełnia ten obowiązek również ze względu na to, że do tego dnia (choć w tym przypadku termin ten przesuwa się na poniedziałek) należy również sporządzić zeznanie roczne CIT-8 w podatku dochodowym od osób prawnych.
– Najczęściej sprawozdanie finansowe uzyskuje swój ostateczny kształt nieco później, po zbadaniu go przez biegłego rewidenta w wyniku wprowadzanych korekt zidentyfikowanych przez biegłego, o ile taki obowiązek występuje – twierdzi nasza rozmówczyni.
Zmiany mogą wynikać z ujęcia zdarzeń, które nastąpiły pomiędzy datą sporządzenia sprawozdania finansowego a datą jego zatwierdzenia, które może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.
Reklama
Ewa Kowalczuk podkreśla, że jest to sytuacja jak najbardziej normalna. Ustawa o rachunkowości obliguje jednostkę do korekty sprawozdania do dnia jego zatwierdzenia, jeśli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które miały istotny wpływ na to sprawozdanie.