Sprawa dotyczyła dewelopera, który był użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, na której realizowana była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Spółka zamierza wnieść prawo użytkowania wieczystego oraz znajdujących się na niej nakładów w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki. W związku z tym wystąpiła do ministra finansów o interpretację, jaką stawką VAT powinien być opodatkowany taki wkład.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał, że wniesienie aportem do spółki prawa wieczystego użytkowania działki przeznaczonej pod budowę jest objęte podstawową stawką VAT, a poczynione nakłady na wybudowanie budynku mieszkalnego są opodatkowane stawką niższą.

Według spółki, jeśli na dzień wniesienia aportu budynek nie będzie dokończony (były wybudowane fundamenty i ściany, ale nie było dachu), to na gruncie nie jest posadowiony budynek w rozumieniu prawa budowlanego. Budynek mieszkalny niestanowiący stanu surowego zamkniętego nie jest budynkiem mieszkalnym, do którego można zastosować stawkę obniżoną (7 proc., obecnie 8 proc.). Tym samym zdaniem spółki właściwą stawką dla czynności aportu będzie stawka 22 proc. (obecnie 23 proc.).

Wojewódzki sąd administracyjny uchylił interpretację ministra finansów, uznając stanowisko spółki za prawidłowe. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się NSA i przekazał sprawę sądowi wojewódzkiemu do ponownego rozpoznania.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Artur Mudrecki podkreślił, że gdyby taką transakcję objąć podstawową stawką VAT, to potem sprzedawany budynek mieszkalny byłby opodatkowany i tak obniżoną stawką. Takie rozwiązanie kłóciłoby się z system opodatkowania VAT. Dlatego powinna być tu zachowana kontynuacja stawek podatkowych.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 14 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 889/11.