Obniżona stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8 proc. może być stosowana do usług fryzjerskich damskich i męskich. Tomasz Siennicki, partner w KNDP, podkreśla, że są to usługi zaliczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 96.02.11.0 i 96.02.12.0. Stawka ta jest przewidziana w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT.

– Stawka ta nie obejmuje jednak usług kosmetycznych – zastrzega Tomasz Siennicki.

Usługi takie są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.02.13.0 i 96.02.19.0. Niestety, pomimo tej niewielkiej różnicy w zakresie kodów PKWiU stawki podatku różnią się znacząco. Dla usług tych przewidziana jest bowiem stawka podstawowa, czyli 23 proc.

– Nie ma znaczenia, że zarówno usługi fryzjerskie, jak i kosmetyczne są wykonywane w tym samym lokalu i nawet przez tę samą osobę – wyjaśnia nasz rozmówca.

Ekspert dodaje, że art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przewiduje jednak także zwolnienie podmiotowe. Mogą z niego korzystać podatnicy, których wartość sprzedaży opodatkowanej (liczonej bez należnego podatku) w ciągu roku nie przekracza 150 tys. zł. Dla podatników rozpoczynających czynności w trakcie roku podatkowego limit ten liczy się jednak w proporcji do prowadzonej działalności w ciągu roku. Jeżeli więc podatnik rozpocznie działalność np. 1 lipca 2012 r., to jego limit zwolnienia wyniesie tylko 75 tys. zł.